Algemene voorwaarden

Bij aankoop van een ticket voor Strandbal 2023 gaat u uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement.

Art.1
De koper van een toegangsticket en iedereen die het terrein van Strandbal betreedt, verbindt zich ertoe de richtlijnen de welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast, op te volgen. In geval van het niet naleven hiervan, hebben de inrichters het recht de desbetreffende perso(o)n(en) de toegang tot het evenement te ontzeggen en te verwijderen.

Art.2
Een toegangsticket wordt noch geruild, noch terugbetaald. Een ticket mag onder geen enkele voorwaarde doorverkocht, gewijzigd, verdeeld of gedupliceerd worden. Namaak wordt juridisch vervolgd. De organisator kan genoodzaakt zijn het programma en/of de uurregeling te wijzigen. In dat geval blijft een toegangsticket geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.

De persoonlijke gegevens eventueel ontvangen bij de aankoop van een toegangsticket kunnen later gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform de regelingen van de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Art.3
Elk toegangsticket kan slechts éénmaal gebruikt worden om het terrein te betreden. Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket krijgt toegang tot het terrein. Zorg er dus voor dat niemand jouw ticket kan kopiëren. Bij het betreden van het terrein wordt het toegangsticket vervangen door een polsbandje. Als het terrein wordt verlaten en men nadien opnieuw toegang tot het terrein wilt, zal men een nieuw toegangsticket moeten kopen; het polsbandje geeft geen recht tot toegang tot het terrein
(binnen is binnen, buiten is buiten).

Op vraag van de inrichters, moet men te allen tijde zijn/haar polsbandje kunnen tonen. Bij afwezigheid hiervan, zal de desbetreffende persoon het terrein moeten verlaten.

Art.4
De organisatoren en/of hun aangestelde kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of om het even welk gebeurlijk ongeval.

Art.5
Onderstaande is niet toegelaten op het terrein van Strandbal:
• Meebrengen en nuttigen van eigen drank.
• Andere vloeistoffen zoals: deodorant, parfum, spuitbussen, houders onder druk,… .
• Paraplu’s; regenjassen zijn wel toegelaten.
• Vuurwapens, zak- of andere messen, boksbeugels,… .
• Andere gevaarlijke voorwerpen: vuurwerk, vouwstoeltje, megafoon, vuvuzela, selfiestick, vlaggenmast of -stok,… .
• Verdovende, stimulerende en geestverruimende middelen.
• Professionele audiovisuele opnameapparatuur.
• Flyers, stickers en ander promotiemateriaal.
• Meenemen van consumptie(s) bij het verlaten van het terrein.
• Dieren
• Alle andere voorwerpen die naar de inschatting van onze veiligheidscrew een gevaar voor de veiligheid op het terrein
kunnen opleveren.

Art.6
De inrichters behouden zich het recht om:
• De leeftijd van een bezoeker te controleren a.d.h.v. zijn/haar identiteitsbewijs.
• Zakken aanwezig op kledij te doen ledigen door de bezoeker.
• Handtassen, rugzakken en andere tassen te laten openen en/of ledigen door de bezoeker.
• De bezoekers te fouilleren door een erkende beveiligingsfirma en verboden zaken af te nemen. Bij weigering wordt de toegang verboden.
• Elektronische bewaking uit te oefenen, zowel op het terrein als op de parking, door middel van camera’s die de
bewegingen van de bezoekers volgen en registreren.

Art.7
De inrichters behouden zich het recht voor, om eenieder die een of meerdere van onderstaande regels overtreedt, de toegang tot het evenement te ontzeggen en te verwijderen:
• Verdacht worden van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoud voor de veiligheid.
• Verondersteld gedrag dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of gebruik.
• In het verleden in het bezit werden bevonden van wapens of drugs, op het terrein of de omgeving ervan.
• Ernstige moeilijkheden veroorzaken of veroorzaakt te hebben in het verleden, op het terrein of de omgeving ervan.
• Onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
• Beklimmen van stellingen, palen, hekwerk, podia, gebouwen, tenten, bomen, constructies of andere voorwerpen.
• Crowdsurfen

Art.8
Alle beeld- en geluidsopnamen gemaakt op het terrein door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van het terrein staat de bezoeker automatisch alle rechten af voor het verdere gebruik en verspreiding van deze beelden. Foto’s of films die u zelf op het terrein maakt mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder schriftelijke toelating van de organisator.

Art.9
Bij afsluiting van het terrein, om veiligheidsredenen of andere niet nader genoemde redenen, zullen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de (tijdelijke) toegang tot het terrein worden ontzegd.

Art.10
Bij vermoeden van een mogelijk misdrijf worden steeds de politiediensten hiervan op de hoogte gesteld.

Art.11
Door de aankoop van een ticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons reglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. De organisatie behoudt het recht om eenieder ten allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het regelement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om de organisatie te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

Aansprakelijkheid – Afgelasting – Overmacht
De organisatie is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd
uitgesloten of beperkt.

Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het Strandbalticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de organisatie om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden terugbetaald aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht Strandbal te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.

Scroll naar boven